Katalog IJZ

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VRTCA DANIJELOV LEVČEK

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa;

OPATIJSKO-MESTNI ŽUPNIJSKI ZAVOD Sv. Danijela Celje

VRTEC DANIJELOV LEVČEK, Aškerčeva ulica 7/a, 3000 CELJE

Kontaktni podatki:

Uprava vrtca: 03/42 88 700

Faks: 03/42 88 707

E-mail: levcek@levcek.si

Odgovorna uradna oseba:

Ravnateljica: RENATA KOŠTOMAJ

Datum prve objave kataloga:

November 2013

Datum zadnje spremembe:

November 2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.levcek.si

Druge oblike kataloga

tiskana oblika na upravi vrtca

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa:

opis delovnega področja, kot izhaja iz ustanovitvenih aktov

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Enota Center , Aškerčeva 7a, 3000 Celje
Telefon: 031/ 371 200

E-mail: levcek@levcek.si

Enota Slomšek, Don Boskov trg 1, 3000 Celje

Telefon: 031/ 742 400

E-mail: slomsek@levcek.si

Enota Vojnik, Celjska cesta 24b, 3212 Vojnik
Telefon: 031/371 900

E-mail: vojnik@levcek.si

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Ravnateljica: Renata Koštomaj

Kontaktni podatki:03/42 88 706

Faks: 03/42 88 707

E-mail: renata@levcek.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi in interni akti

Statut Opatijsko –mestnega župnijskega zavoda, Sv. Danijela Celje,
Sklep o spremembah statuta
Akt o ustanovitvi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – z opisom  del in nalog

Poslovnik sveta staršev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Katalog informacij javnega značaja
Pravilnik o shranjevanju dokumentacije
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
Pravilnik o varnosti otrok

Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev

Požarni red 

Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v vrtec Danijelov levček


2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Register predpisov Republike Slovenije

Povezava na evropski register predpisov  

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Strateški načrt vrtca

Letni delovni načrt vrtca (LDN)
Poročilo o realizaciji LDN
Finančni načrt vrtca

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih;
Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;
Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive;
Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
Vpis otrok

2.h Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Evidenca vpisanih in vključenih otrok
Evidenca plačil staršev
Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč
Evidenca zaposlenih
Evidenca o plačah zaposlenih
Evidenca zdravniških pregledov, varstva pri delu

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu: http://www.levcek.si
Informacije so fizično dostopne v poslovnem času na upravi vrtca.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1.     Vpis otrok,

2.     čakalni seznam,

3.     število prostih mest.

4.     cena vrtca,

5.     programi v vrtcu,

6.     poslovni čas vrtca.

 

 

 

 

 

 

 

 • Osnovni podatki o vrtcu
 • Program vrtca
 • Enote vrtca
 • Katalog IJZ
 • Razpisi
 • Kontakt

  ENOTA CENTER
  Tel: 031/ 371 200
  E-mail: levcek@levcek.si

  ENOTA SLOMŠEK
  Tel: 031/ 742 400
  E-mail: slomsek@levcek.si

  ENOTA VOJNIK
  Tel: 031/ 371 900
  E-mail: vojnik@levcek.si